Delegacija Kosova dobija ova ovlašćenja za dijalog sa Srbijom

Foto/Wikipedia
383

PRIŠTINA – Nacrtom zakona o zadacima, odgovornostima i nadležnostima delegacije Republike Kosovo u procesu dijaloga sa Republikom Srbijom, državna delegacija je ovlašćena od strane Skupštine Kosova za pregovaranje i postizanje sporazuma tokom procesa dijaloga, u konsultaciji sa ustavnim institucijama Kosova.

Zakonom se definiše institucionalna hijerarhija i postupak donošenja odluka u procesu dijaloga sa Republikom Srbijom, funkcionisanje delegacije, organizaciona struktura, nadležnosti i odgovornosti delegacije.

Njime je jasno definisana veza koju delegacija održava sa drugim ustavnim institucijama Republike Kosovo.

U nacrtu zakona se kaže da ovaj zakona ima status Lex specialis i da u slučaju neusaglašenosti neke druge zakonske odredbe sa ovim zakonom prednost imaju odredbe ovog zakona.

U nacrtu zakona se ističe da delegacija vodi proces dijaloga sa Srbijom, predstavlja Kosovo u dijalogu, usvaja Opštu pregovaračku strategiju kao i posebne strategije za teme dijaloga, koordinira agendu dijaloga sa državnom platformom u dogovoru sa posrednicima dijaloga.

Delegacija koordinira sastanke sa drugim institucionalnim liderima (predsednik, pemijer, predsednik Skupštine, ministri itd.), kadgod smatra da je neophodno održavanje ovih sastanaka, izveštava skupštinsku Komisiju za nadgledanje procesa dijaloga nakon svakog sastanka sa delegacijom Srbije, i sa posrednicima dijaloga.

Predviđeno je da delegacija usvaja početne pregovaračke pozicije Kosova za svaku temu dijaloga.
U delu koji se odnosi na koordinaciju aktivnosti sa ustavnim institucijama, ističe se da će one biti angažovane u dijalogu u skladu sa njihovim ustavnim mandatom i uvek u koordinaciji i uz dogovor između relevantnih institucija Kosova i delegacije.

U slučajevima kada jednoj od ustavnih institucija Kosova (predsedniku, premijeru, predsedniku Skupštine itd.) posrednik pošalje formalni poziv, odluka o tome biće donesena uvek u koordinaciji i uz dogovor između delegacije i pozvane ustavne institucije.

Na svakom takvom sastanku, pored pozvane institucije biće prisutni i ko-predsedavajući delegacije a svaka radnja institucija Kosova u odnosu na Srbiju treba da se koordinira i usvaja i od strane institucija Kosova i od delegacije.

Odluke delegacije se donose jednoglasno, uz saglasnost svih njenih članova. Ako se nakon dva pokušaja pokaže da nije moguće jednoglasno donošenje odluke, odluka se smatra usvojenom kada dobija glasove dve trećine prisutnih članova.

Nacrtom zakona je predviđeno da se delegacija može razrešiti zbog neispunjavanja obaveza i odgovornosti utvrđene ovim zakonom, u slučaju da ne odgovori na tri poziva ah hoc komisije koja nadgleda proces dijaloga, kao i evidentiranja kršenja postupaka utvrđenih ovim zakonom i odstupanja od Državne platforme tokom procesa dijaloga.

Zahtev za razrešenje delegacije ili nekih njenih članova mogu podneti ko-predsedavajući delegacije, kao i jedna trećina poslanika Skupštine Kosova.

Nacrt zakona će se biti razmatran na sednici Skupštine Kosova koja je zakazana za 31.januar.

Izvor Infobrif.rs
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More