SRPSKI GENIJE koji je osvojio CEO SVET: Izumi Nikole Tesle bez kojih danas ne bismo mogli da zamislimo ŽIVOT!

Za 45 godina Nikola Tesla je patentirao 196 izuma!

Foto: PrintScreen/YouTube
610

Polifazni elektromagnetni motor, turbina, radio, neonski zrak… srpski naučnik Nikola Tesla u svom pronalazačkom radu plasirao je 196 patenata u više zemalja sveta koji su potpuno promenili tok civilizacije.

Nikola Tesla započeo je svoj pronalazački rad još početkom osamdesetih godina devetnaestog veka i to od 1881. do 1882. godine, kada je radio u Centralnoj telegrafskoj kancelariji u Budimpešti, piše “Blic”.

Tri godine kasnije, nakon dolaska u SAD i osnivanja sopstvene kompanije “Tesla elektrik majt i manofakturing”, 30. marta 1884. godine, on je podneo svoju prvu prijavu patenta za električnu lučnu lampu. U naredne 43 godine, zaključno sa 1928. godinom, Nikola Tesla je zaštitio patentima veliki broj svojih pronalazaka, počevši od patenta za komutator za dinamo-električne mašine, pa sve do patenta za aparaturu za vazdušni transport.

U SAD Nikola Tesla je imao ukupno 112 registrovanih patenata, dok konačan broj njegovih patenata u drugim zemljama još uvek nije definitivno utvrđen. Do sada je otkriveno više desetina Teslinih patenata iz još 26 drugih zemalja osim SAD, pri čemu je Tesla imao najviše odobrenih patenata u Francuskoj – 30, a zatim u Velikoj Britaniji (29), Belgiji (27), Nemačkoj (21), Italiji (19) i Austriji (15), dok je u ostalim zemljama imao između jednog i sedam patenata. U arhivu Muzeja Nikole Tesle postoje i podaci o 33 američke prijave patenta za koje Tesla nije dobio patente, kao i o prijavama patenata koje je Tesla pripremio za podnošenje, ali to ipak nije učinio. Pored toga, Tesla je stvorio i značajan broj pronalazaka koje nikada nije pokušao da zaštiti patentima, kao što je, na primer, primena visokofrekventnih struja za medicinske svrhe. Koliko je Tesla bio van svog vremena i koliko je promenio svet govori činjenica i da naučnici i dalje pokušavaju da shvate pojedine njegove izume, jer se u svojim beleškama srpski naučnik izražavao tako da mu se pojedini koraci, ali i pojmovi, podrazumevaju, odnosno kao da ih svi već razumeju i znaju.

Ono što je važno jeste da Nikole Tesle nije bilo bilo, ne bi bilo ni modernog sistema napajanja naizmeničnom strujom, a njegovi najpoznatiji i najznačajniji pronalasci su polifazni sistem, obrtno magnetsko polje, asinhroni motor, sinhroni motor i Teslin transformator. Takođe, otkrio je jedan od načina za generisanje visokofrekventne struje, dao je značajan doprinos u prenosu i modulaciji radio-signala, a ostali su zapaženi i njegovi radovi u oblasti rendgenskih zraka.

Polifazni elektromagnetni motor

Patenti polifazni elektromagnetni motor i prenos električne snage, koje je Tesla prijavio 12. oktobra 1887. godine, označili su početak “revolucionarnog hoda” naizmeničnih struja. Polifazni sistemi su sredstvo prenosa električne energije posredstvom naizmenične struje. Najčešći primer su trofazni sistemi koji se koriste u većini industrijskih primena. Godine 1893, na svetskoj izložbi u Čikagu, Tesla je izložio i svoj model indukcionog motora u kome je rotor slobodno rotirajuće metalno jaje. Ovakav model, zajedno sa radnim modelom prvog “pravog” indukcionog motora sa rotorom u kratkom spoju, ilustruje najvažniji deo Teslinog polifaznog sistema.

Nekoliko godina kasnije, ovaj sistem primenjen je u projektu hidrocentrale na Nijagari. Prva elektrana u Srbiji koja je u potpunosti radila po Teslinim sistemima bila je hidroelektrana na reci Đetinji kod Užica, snage 100 KS i radne frekvencije 50 Hz, koja je počela sa radom 1900. godine, samo četiri godine posle Nijagare.

Obrtno magnetno polje

Obrtno magnetno polje otkrio je naš naučnik u Budimpešti 1882. godine. Na tom otkriću zasniva se rad Teslinog trofaznog elektromotora koji je on konstruisao u Americi 1887. godine čime je otvoren put modernoj civilizaciji. Magnetno polje koje se obrće u datom prostoru sa stalnom ugaonom brzinom između tri nezavisna namotaja kroz koje teku trofazne struje naziva se obrtno magnetno polje. ( Na principu obrtnog magnetnog polja zasniva se rad asinhronih i sinhronih elektromotora). U praktičnom smislu to znači da bi ovi provodnici morali da imaju različite preseke što bi ometalo standardizaciju provodnika. Da bi se ova prepreka prevazišla, usvojen je trofazni sistem gde su tri struje jednake po amplitudi i fazno pomerene za 120 stepeni. Tri slična namotaja koji su međusobno prostorno pomereni za 120 stepeni mogu da stvore obrtno magnetno polje u slučaju ovog trofaznog napajanja. Mogućnost da se trofazni sistem upotrebi za stvaranje obrtnog magnetnog polja u motorima, osnovni je razlog zbog kojeg ovakav sistem električnog napajanja dominira u svetu.

Obrtno magnetno polje primenjuje se u radu asinhrone (indukcione) mašine koja je vrsta električne mašine za naizmeničnu struju. Kod asinhronih mašina, brzina obrtanja rotora i brzina obrtanja obrtnog magnetnog polja nisu sihnronizovane, pa otuda ime. Asinhrone mašine za razliku od sinhrone mašine ne mogu da proizvode reaktivnu snagu, pa se u glavnom koriste kao elektromotori. Sinhrona mašina je vrsta električne mašine za naizmeničnu struju. Sinhrone mašine mogu da rade u generatorskom i motorskom režimu. Sinhrone mašine se uglavnom koriste kao generatori u elektranama, pošto se kao motori danas koriste jevtinije i prostije asinhrone mašine.

Teslin solarni generator

Nikola Tesla je došao i do pronalaska kako solarnu, geotermalnu nuklearnu energiju direktno pretvoriti u električnu. U tome je bio ključan patent solarni generator. U ovom otkriću, feromagnetne cevi su sastavni deo magnetnog kola generatora. Ako se kroz ferocevi propusti hluid koji ih ohladi ispod Kirijeve tačke, onda su one dobri provodnici magnetomotorne sile. Međutim, ako se ferocevi zagreju iznad naznačene tačke, one postaju slabi provodnici magnetomotorne sile, a te promene magnetomotorne sile, po Faradejevom zakonu elektromotorne sile u namotajima, indukuju elektromotornu silu.

Ovo otkriće se može primeniti kod kod izvora termalnih voda, toplih otpadnih voda iz termoelektrana i industrijskih postrojenja koja ispuštaju toplu vodu ili vazduh (ako je sistem zatvoren ili otvoren) i toplotne pumpe. Kod vulkana i toplih vetrova, a u autosaobraćaju, može da se koristi razlika temperature vazduha na putu (asfalt, pesak i slično) i temperature vazduha iznad puta.

Izvor Blic
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More