Stanislavu Sretenoviću francuski Nacionalni orden za zasluge

Foto: printscreen/youtube
124

BEOGRAD, – Ambasador Francuske u Srbiji Frederik Mondolini uručiće 1. jula francuski Nacionalni orden za zasluge u rangu viteza Stanislavu Sretenoviću, naučnom savetniku Instituta za savremenu istoriju.

Sre­te­no­vić (Be­o­grad, 1970) je po­sle za­vr­še­nih stu­di­ja istorije na Fi­lo­zof­skom fa­kultetu u Be­o­gra­du ma­gi­stri­rao na Univer­zi­te­tu u Nan­si­ju (Fran­cu­ska) sa te­mom “La Fran­ce et le Royaume de Yougo­sla­vie 1934-1940 (Fran­cu­ska i Kra­lje­vi­na Ju­go­sla­vi­ja 1934-1940)”.

Dok­to­ri­rao je i na Evrop­skom uni­ver­zi­tet­skom in­sti­tu­tu u Firenci (Ita­li­ja) sa te­mom “La Fran­ce et le no­u­ve­au Royaume des Ser­bes, Cro­a­tes et Slo­ve­nes 1918-1929: des re­la­ti­ons in­ter-éta­ti­qu­es inéga­les (Fran­cu­ska i Kra­lje­vi­na Sr­ba, Hr­va­ta i Slo­ve­na­ca 1918-1929: ne­sra­zmer­ni me­đu­dr­žav­ni od­no­si)”.

Pored domaćih arhiva, istraživao je u arhivima u Parizu, Vansenu, Nantu, Londonu i Rimu.

Boravio je na usavrsavanju i kao profesor po pozivu na Visokoj školi za studije društvenih nauka u Parizu, Francuskoj školi u Rimu, Nacionalnoj školi političkih nauka u Parizu, Univerzitetu u Bradfordu i Univerzitetu u Birmingemu i Univerzitetu Pariz X Nanter.

Kao autor ili koautor objavio je više knjiga, među kojima su najznačajnije “Dučić u Rimu” (Beograd, 2002), “Francuska i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, 1918-1929” (Beograd, 2006), “Ambasada Francuske u Beogradu” (koautrostvo sa Emanuelom Breonom, Paris, 2013), “Sa srpskom vladom i vojskom od Niša do Krfa, 1915/1916: Francuska svedočanstva”(Novi Sad-Beograd, 2016).

Ba­vi se isto­ri­jom me­đu­na­rod­nih od­no­sa, istorijom diplomatije, istorijom rata, fran­cu­skom i ita­li­jan­skom spolj­nom po­li­ti­kom u istoč­noj i ju­go­i­stoč­noj Evro­pi, migracijama i odnosom istorije i sećanja.

Naučne radove publikuje na srpskom, francuskom, engleskom i italijanskom jeziku.

Orden nacionalnog reda za zasluge je veoma značajno i prestižno francusko odlikovanje ustanovljeno 1963.

Njime je francuski predsednik Šarl de Gol zamenio čitav niz drugih odlikovanja koja su do tada postojala.

Dodeljuje se, u ime predsednika Republike Francuske, za posebne zasluge stranim i francuskim državljanima.

Izvor Tanjug
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More